REGULAMIN PORZĄDKOWY

XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONWENTU

MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017

 1. Organizatorem XXXII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2017, zwanego dalej Polconem 2017, który odbywa się w Lublinie w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 roku, jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, nr KRS: 0000012817.

 2. Polcon 2017 jest niekomercyjną konferencją, która odbywa się na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren imprezy, znajdujących się na stronie http://polcon2017.pl/ oraz w książce programowej otrzymywanej przez każdego uczestnika. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione przestrzenie zaznaczone na mapach obiektów.

 3. Na terenie, na którym odbywa się Polcon 2017, przebywać mogą jedynie: pracownicy obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które otrzymały akredytację.

 4. Do dyspozycji uczestników Polconu 2017 są bilety jednodniowe oraz bilety na całą imprezę (akredytacja pełna). Akredytacja jednodniowa uprawnia uczestnika do przebywania na terenie Polconu 2017 od godz. 9.00 danego dnia (od 14.00 24 sierpnia) do godz. 8.00 dnia następnego lub – w przypadku wejściówek 27 sierpnia – do godz. 17.00; akredytacja dziecięca nie uprawnia do otrzymania materiałów i głosowania na Nagrodę, akredytacja dziecięca: a) zwalnia z opłat dzieci do lat 6, b) dzieciom od lat 6 do 12 przyznaje zniżkę 50%.

 5. Akredytacja pełna pozwala na udział w głosowaniu na Nagrodę Janusza Zajdla oraz upoważnia do przebywania na Polconie 2017 w godzinach: 24 sierpnia, godz. 12.00 – 27 sierpnia, godz. 17.00, również nocą obiekty udostępnione są uczestnikom.

 6. Organizator może wprowadzić w uzasadnionych przypadkach dodatkowe rodzaje biletów.

 7. Każdy uczestnik Polconu 2017 jest zobowiązany przy wejściu do okazania ważnego dowodu tożsamości oraz podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia i nazwiska. Dane te będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i nie będą udostępniane osobom postronnym. Osoba odbierająca więcej, niż jedną akredytację pełną, otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania.

 8. Każdy uczestnik przy wejściu na Polcon 2017 jest zobowiązany potwierdzić znajomość niniejszego Regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie przez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście.

 9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora Polconu 2017 podpisanego imieniem i nazwiskiem, potwierdzającego jego prawo do pobytu na imprezie. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Red Roomu. Wydanie kolejnego identyfikatora kosztuje 80 zł. Osoby nie posiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu Polconu 2017 na podstawie decyzji Organizatorów.

 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w Polconie 2017 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Polconu 2017. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników Polconu 2017. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy.

 13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

 14. Na terenie Polconu 2017 spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych w strefie gastronomicznej.

 15. Na terenie Polconu 2017 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania środków odurzających lub narkotyków w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem przypisanych choremu leków.

 16. Osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji.

 17. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie poza budynkami Polconu 2017 w wyznaczonych miejscach.

 18. Na terenie Polconu 2017 należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.

 19. Na teren Polconu 2017 zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.). Ochrona lub Organizatorzy będą przyjmować w depozyt ww. przedmioty.

 20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora Głównego Polconu 2017, którego decyzja jest ostateczna.

 21. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z Polconem 2017 (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Organizatora.

 22. Na terenie Polconu 2017 znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.

 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

 24. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie Polconu 2017. Zasady dotyczące konkursów i turniejów odbywających się w ramach Polconu 2017 uregulowane są odrębnymi regulaminami.

 25. Na terenie Polconu 2017 obowiązuje całkowity zakaz dokonywania jakichkolwiek działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.

 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników Polconu 2017.

 27. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników Polconu 2017 (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych, w szczególności w formie elektronicznej i poligraficznej, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, nie naruszając ich dóbr osobistych.

 28. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.

 29. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. .

 30. Nabywając akredytację pełną lub bilet jednodniowy, nabywca zostaje wciągnięty na listę uczestników Polconu 2017. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

 31. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją organizatorów, danej osoby z Polconu 2017 bez zwrotu akredytacji.

 

Pobierz regulamin porządkowy Polcon 2017

Pobierz oświadczenie dla nieletnich