Regulamin sklepu internetowego

I. Informacje o nas

1. Sklep internetowy Polcon2017.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez: Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, ul. Lwowska 12, 20-128 Lublin, NIP: 7122612009, REGON: 431355904, Numer KRS: 0000012817, zwany dalej Sprzedawcą.
2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod adresem e-mail sklep@polcon2017.pl.
4. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby prowadzącego Sklep.

II. Zamówienia i sposób ich realizacji

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.polcon2017.pl, na której znajduje się formularz zamówienia.
2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybrany produkt, jak również adres dostawy (wyłącznie akredytacja wspierająca).
3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W tej wiadomości znajdują się m.in.: numer zamówienia, liczba i cena zamówionych produktów, numer konta Sklepu oraz koszty dostawy (wyłącznie akredytacja wspierająca).
4. Po złożeniu zamówienia Klient ma 7 dni na jego opłacenie przelewem na numer prowadzącego Sklep: 68 2030 0045 1110 0000 0278 9280. W tytule przelewu należy podać otrzymany e-mailem numer zamówienia. Numer zamówienia jest dowodem kupna produktów. W przypadku braku zapłaty za całe zamówienie zostaje ono anulowane.
5. W ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia i otrzymania numeru zamówienia Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia – poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mailowy Sklepu.
6. Zamówione produkty (nie dotyczy akredytacji wspierającej) można odebrać wyłącznie podczas Polconu 2017 odbywającego się w Lublinie w dniach 24-27 sierpnia 2017 roku, w miejscach wskazanych przez Organizatora festiwalu – na podstawie podanego numeru zamówienia.
7. W przypadku wykupienia akredytacji pełnej jej właścicielowi przysługuje karta do głosowania na Nagrodę im. Janusza A. Zajdla, którą otrzymuje wraz z akredytacją. Jedna osoba fizyczna, nawet jeśli wykupi kilka akredytacji, może mieć tylko jeden głos na Nagrodę.
8. W przypadku wykupienia akredytacji wspierającej Klient otrzyma zamówione produkty do 16 sierpnia 2017 roku.
9. W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie tej informacji w zamówieniu wraz z danymi do faktury.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie.

III. Zwroty, odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od otrzymania numeru zamówienia.
2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@polcon2017.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (numer zamówienia).
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki (akredytacja wspierająca). Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona.
4. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez Klienta.
5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IV. Reklamacje

1. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy, Sklep informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Klient jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
2. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnej sprawy. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Klienta.
3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są między innymi pod następującymi adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c) https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
4. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem.
c może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem.
5. Sklep w razie sporu z Klientem może zaproponować również mediację lub skierowanie sprawy do sądu polubownego. W tym zakresie Klient decyduje, czy wyraża zgodę na mediację, czy też polubowne rozwiązanie sporu. Udział w takim postępowaniu nie jest dla stron obowiązkowy.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celach zorganizowania festiwalu Polcon 2017.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polcon2017.pl.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.